Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamentiparlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján ezen nyilatkozat aláírásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Cívis Ház Zrt. (Székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.; adószám:12116229-2-09), mint adatkezelő – álláshely meghirdetése nélkül – elektronikusan vagy papíralapon benyújtott önéletrajzomban, jelentkezésemben, pályázati anyagomban és az ahhoz esetlegesen csatolt mellékletekben szereplő személyes adataimat a beérkezéstől számított 1 évig megőrizze azzal a céllal, hogy az adatkezelő a
számomra megfelelő pozíció megnyílásakor velem a kapcsolatot felvehesse.


Adataim kezelésével kapcsolatban megismertem és tudomásul veszem, hogy
az adatkezelés módja elektronikus és papíralapú,
az adatkezelés jogalapja jelen hozzájárulásom,
a kezelt személyes adataimat az adatkezelő nem továbbítja, a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása én magam vagyok.
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagommal egyidejűleg vagy az adatkezelő felhívása ellenére 5 munkanapon belül nem küldöm vissza, azaz a hozzájárulást nem adom meg, úgy az adatkezelő a pályázatomat törli és megsemmisíti.

Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatomat korlátozás, feltétel és indoklás nélkül az adatkezelőhöz postai úton címzett nyilatkozattal, illetve a civishazhr@civishaz.hu e-mail címen keresztül bármikor visszavonhatom, amely azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően önéletrajzomban és pályázati anyagomban megadott valamennyi személyes adatom haladéktalanul megsemmisítésre, illetve törlésre kerül.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az adatvédelemre vonatkozó uniós és hazai jogszabályok alapján jogaim a következők: a hozzájárulás visszavonásának joga, a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez és az „elfeledtetéshez való” jog, az adatok korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatóság
joga, a bírósághoz fordulás joga és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulás joga. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy panasszal fordulhatok a NAIH-hoz (
www.naih.hu, cím: 1055
Budapest, Falk Miska utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) és ha megítélésem szerint megsértették a jogaimat, akkor a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerint illetékes bírósághoz fordulhatok.